Hieronder vindt u meer informatie over de boeken waarmee wordt geadverteerd in Uitdaging

Allah, de beste der Scheppers

Dit is niet een boek over Mohammed of over zijn levenswijze, zijn vrouwen of zijn strijd. Ook gaat dit boek niet over het ontstaan van de Koran en wie het geschreven heeft of geschreven hebben.

Dit boek is een commentaar op wat Allah zegt in de Koran. Allah zegt dat hij de verschillende Bijbelboeken heeft gegeven, maar dan blijkt dat zijn aanhalingen uit die Bijbelboeken op alle belangrijke punten niet kloppen.

 • Allah zegt dat hij op de Sinaï het verbond sloot met Israël, maar hij kent de Tien Woorden (Tien Geboden) van dat verbond niet.
 • Allah zou Jezus het Evangelie gegeven hebben, maar Allah kent het Evangelie niet...Allah, de beste der Scheppers
 • De geschiedenis van de geboorte van Jezus is een vreemd en schimmig verhaal geworden in de Koran.
 • Jezus is niet de zoon van Allah, zegt Allah zelf en de reden hiervan is dat Allah geen gemalin heeft. Hierin ligt het bewijs dat Allah niet God kan zijn, omdat God wel in staat is een zoon te verwekken zonder gemalin. Allah is derhalve niet almachtig.
 • Allah snapt niet dat de eniggeboren Zoon van God er altijd al is geweest en dat de geboorte als mens nodig was omdat Hij een lichaam (aan dat der zonde gelijk) nodig had om voor de zonden te kunnen sterven.
 • Allah heeft geen motief voor en geen plan met de schepping. Allah zou de mens geschapen hebben om hem een zinloos leven te laten leiden en om hem daarna dood te laten gaan. Volgens Allah is de dood er niet gekomen door de zonde. De dood was inbegrepen bij 'zijn' schepping.
 • Zonde is een vaag begrip bij Allah. Zonde is iets wat je begaat tegen je eigen ziel.
 • Allah eist van de moslims dat zij ongelovigen en afgodendienaren doden. Joden en christenen moeten - als ze al niet gedood worden - beschermgeld betalen en zij dienen onderdanig te zijn aan moslims.
 • Het hiernamaals moeten de 'gelovigen' verdienen door handelingen te verrichten, verplichtingen na te komen en te strijden (lees: te doden) voor de zaak van Allah, er is dus geen sprake van genade.
 • Het heil dat Allah belooft, bestaat uit het toegelaten worden in tuinen waar rivieren doorheen stromen en dat je kleding van zijde aan hebt en omhangen bent met gouden armbanden en parels. De mensen die hier zouden rondlopen hebben gedood en zijn gedood voor de zaak van Allah.

De Islam heeft geen inhoud; het is een gewelddadige en zielloze religie.

Soort boek     Paperback, 240 pagina's
ISBN-13     9789491026393
Prijs € 18,00
Prijs eBook € 7,95

Bestel het boek Allah, de beste der Scheppers

This book in English click here

De strijd tegen Beëlzebub

De strijd tegen demonen

 • Wie is de vijand?
 • Wat zijn demonen (boze geesten)?
 • Wat zijn de wapens van de vijand?
 • Gods wet in je hart
 • Wat zijn de wapens van de gelovige?De strijd tegen Beëlzebub - De strijd tegen demonen
 • Waar is het slagveld?
 • Wanneer ben je gebonden?
 • Zijn gedachten en gevoelens zondig?
 • De werking van demonen bij gebondenheden
 • De werking van demonen bij psychiatrische stoornissen
 • Kan de boze gedachten in je leggen?
 • Kan de boze gevoelens in je leggen?
 • Kan de boze gedachten lezen?
 • Hoe komen demonen bij een mens naar binnen?
 • Kunnen demonen je persoonlijkheid overnemen?
 • Familiebanden
 • De geestelijke navelstreng
 • Morfine
 • Geleidegeesten

 

Soort boek     Paperback 172 pagina's
ISBN-13     9789491026928
Prijs € 16,00

Bestel De strijd tegen Beëlzebub

Wat zegt de Koran over...

Wat zegt de Koran over….

 • De volmaaktheid van de Koran
 • De schepping
 • Zonde Wat zegt de koran over...
 • De dood
 • De mens
 • Djinns (demonen)
 • Engelen
 • De satan
 • Strijd en oorlog voeren
 • De positie van de vrouw
 • Dwang
 • Rechtvaardigheid
 • De geestelijke wereld
 • Allah
 • De Kaäba
 • Christenen, Joden en ongelovigen
 • De oorsprong van de Islam

  De Koran bevestigt dat leden van groeperingen als ISIS, Al Quaida en Boko Haram ware moslims zijn. Zij volgen stipt op wat de Koran zegt. Ze zijn beslist geen extreme moslims, want ze doen wat de Koran hen gebiedt. In juni 2014 werd door de Islamitische Staat (het vroegere ISIS) een kalifaat uitgeroepen over delen van Irak en Syrië. De grenzen van die landen worden niet door IS erkend. Deze moslims willen de oproep van Allah in de Koran waarmaken: Koran 2:193 En bestrijdt hen, totdat er geen Fitna meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt (…). De ware moslims zullen strijden voor Allah: Koran 9:123 O, u die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is. Koran 66:9 O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees streng tegen hen. Hun woning is de hel en dit is een kwade bestemming! Koran 49:15 De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, maar met hun bezittingen en persoon voor de zaak van Allah strijden (Jihad). Zij zijn de waarachtigen. De moslims die zich niet hebben overgegeven aan Allah willen niet strijden: Koran 4:77 (…) ‘ En wanneer het strijden hun is voorgeschreven, ziet, een deel hunner vreest de mensen zoals men Allah behoort te vrezen, of zelfs nog erger en zij zeggen: ‘Onze Heer, waarom heeft U ons het strijden voorgeschreven?’ (…)

Soort boek     Paperback, 104 pagina's
ISBN-13     9789491026737
Prijs € 12,00

Bestel Wat zegt de Koran over...

Het godsbeeld van de antroposofie

Is antroposofie een christelijke of een occulte stroming?

Eigenlijk is er geen sprake van een godsbeeld…
Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft het niet of nauwelijks over God, maar wel spreekt hij uitvoerig over de hiërarchieën (engelen) en over zijn visie op de geestelijke wereld.
godsbeeld antroposofieDe volgende onderwerpen komen aan de orde:
• De Christus-vraag
• Geestes-wetenschap
• Reïncarnatie
• Karma
• Evolutie en rassenleer
• Jezus Christus
• De geestelijke wereld, zoals de Bijbel die schetst
• Engelen en demonen
• Plan van God

De vraag of antroposofie een christelijke of occulte stroming is, wordt in dit boek beantwoord.

Soort boek     Paperback, 75 pagina's
ISBN-13     9789491026911
Prijs € 12,00

Bestel het boek Het godsbeeld van de antroposofie

tags:  godsbeeld, antroposofie

Reïncarnatie en karma

Reïncarnatie, Karma en Christen?

Reïncarnatie en karma zijn geen christelijke begrippen. Neen, reïncarnatie en karma komen uit het Oosten en worden onder andere gevonden in het hindoeïsme en boeddhisme. Reïncarnatie is een steeds terugkerende cyclus van leven en dood, die aangestuurd wordt door een veronderstelde wet van oorzaak en gevolg die karma heet. Reïncarnatie en KarmaHet christelijk geloof is gestoeld op de Bijbel. De Bijbel gaat uit van een Schepper die alles geschapen heeft. Hij schiep de mens naar zijn beeld. De dood was hierbij niet inbegrepen, die kwam er pas toen de mens zondigde tegen zijn Schepper. Vervolgens zien wij dat God een plan heeft om de mens te redden van het oordeel van de dood. Dat deed Hij door zijn Zoon te sturen, die plaatsvervangend voor de zondaar stierf. De dood was en is een vijand. Daarom kwam de Christus om de dood te overwinnen.

Handelingen 2:24
God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.

Jezus dood bewerkstelligde onder andere vergeving van zonden en verzoening van de zondaar met God. Door de vergeving van zonden deed Hij de zondeval teniet en daarmede de dood. De gelovigen zullen dus aan het eind van dit bestel opgewekt worden uit de dood en onsterfelijkheid aandoen.
De Bijbel zegt dit over het sterven:

Hebreeën 9:27
En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel,...

God heeft het oordeel gegeven aan zijn Zoon (Handelingen 17:31) en niet aan een wet van oorzaak en gevolg (karma).

Soort boek     Paperback, 60 pagina's
ISBN-13     9789491026942
Prijs € 10,95

Bestel het boek Reïncarnatie en Karma

steekwoorden:

Reïncarnatie, Karma

Christen, overwin!

Dit boekje laat je zien welke obstakels er op de weg des Heren kunnen zijn en hoe je die kunt overwinnen. Nee, het is geen fysieke strijd tegen vlees en bloed maar tegen de zonde en lasten die de kinderen Gods zo gemakkelijk in de weg staan. ChristenOverwinDenk niet dat de strijd in de eerste plaats tegen demonen gaat. Nee, het gaat om de strijd tegen de oude mens, die eigenlijk allang dood zou moeten zijn. De overwinning op deze oude mens krijg je pas wanneer je achter Jezus aangaat, jezelf verloochent en je kruis opneemt. Dat kruis is het werktuig waar je de oude mens mee moet doden.

De Bijbel zegt niet dat de strijd tegen de zonde altijd even gemakkelijk is, want de schrijver van de Hebreeënbrief zegt immers dat we tot bloedens toe moeten strijden tegen de zonde!

Natuurlijk dienen wij ons te realiseren dat wij de zonde alleen kunnen overwinnen door de kracht van de heilige Geest. Wie de zonde probeert te overwinnen in eigen kracht zal verliezen!

Klik hier voor het inkijkexemplaar

Soort boek Paperback, 100 pagina's
ISBN-13 9789491026935
Prijs € 14,00

Bestel dit boek

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens