De route naar Armageddon

Leven wij nu al in de eindtijd?

We moeten ons eerst de vraag stellen wat de eindtijd is en wanneer die begint! Er zijn verschillende meningen over wat de eindtijd precies is. De route naar ArmageddonMenigeen beschouwt de grote verdrukking als de eindtijd. De eindtijd is die tijd waarin zowel het kwaad en de vuilheid als het heilige en het reine tot volheid komen. Ook de oordelen Gods horen bij de eindtijd. Er is veel ongerustheid en angst onder christenen. Ze kijken naar de omstandigheden in de wereld en concluderen te gemakkelijk dat de eindtijd er al is of op het punt staat aan te breken. Op dit moment (eind 2015) gaat het om de enorme vluchtelingenstroom en de beroeringen in het Midden Oosten.

De Bijbel geeft echter nauwkeurig aan wanneer de komst des Heren en onze vereniging met Hem zullen plaatsvinden. Het gaat dan niet om exacte tijden, maar om tekenen die vlak voor zijn komst zullen plaatsvinden. Het gaat om twee tekenen. Het eerste teken is de (grote) afval. Nee, het gaat niet om een afval van christenen, hoewel die er ook zal zijn, maar om de afval van alle grote religies, ordes en levensbeschouwingen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat grote wereldreligies als de islam en het rooms-katholicisme, maar ook alle vormen van atheïsme (aanhangers van het humanisme, de evolutietheorie en het communisme) zullen leeglopen, maar dat zal wèl gebeuren.

Er is een reden waarom dit zal gebeuren. Tijdens het regime van het vierde rijk (het vierde dier) uit het boek Daniël zal de grote verdrukking plaatsvinden. Het is de tijd dat IEDEREEN gedwongen zal worden om het beeld van het beest uit de zee te aanbidden. Doet iemand dat niet, dan zal hij gedood worden!

Als echter de grote religies, levensbeschouwingen en ordes er dan nog zouden bestaan, dan zullen velen niet het beeld van het beest aanbidden en zou er meteen een grote oorlog uitbreken. We weten echter dat de mensen zullen zeggen: "En zij aanbaden het beest, zeggende: Wie kan er oorlog tegen voeren?" Omdat de (grote) afval heeft plaatsgevonden (de mensen dus van hun geloof zijn afgevallen), zal niemand ergens voor willen sterven of strijden.

De oorzaak waarom er een afval komt, is de nederlaag van de gevallen engelen die de religies, ordes en levensbeschouwingen hebben geïnitieerd en in stand hielden. Zij zijn door de heiligen in een strijd in de hemelse gewesten verslagen. Dit wapenfeit wordt door niemand gezien, dan door de heiligen die deze strijd hebben gevoerd en aan wie de Here God het wil openbaren. De fysieke afval van mensen van hun religie, levensbeschouwing of orde wordt echter door een ieder gezien. Deze afval zal plaatsvinden tijdens het regime van de 7e koning (kop) van het beest uit de afgrond. Hij is de wegvoorbereider van het beest uit de zee. Deze koning is zeer gewelddadig Hij is overigens niet de antichrist.

Het tweede teken dat zal plaatsvinden vóór de komst des Heren is de verschijning van de antichrist (het beest uit de aarde). We weten dat de antichrist ervoor zorgt dat er een beeld gemaakt zal worden van het beest uit de zee en dat iedereen dit beeld zal moeten aanbidden. We zitten dan al in de grote verdrukking. De komst des Heren en onze vereniging met Hem zullen dus plaatsvinden ná de komst van de antichrist en dus niet vóór de grote verdrukking! 2 Tess. 2:1-3 1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, Eigenlijk begint de eindtijd met de val van de grote religies, levensbeschouwingen en ordes, maar die wordt alleen gezien in de hemelse gewesten. Het zichtbare begin van de eindtijd is de (grote) afval. Zoals gezegd gebeurt dit tijdens het regime van de 7e mensenkoning van het beest uit de afgrond. De antichrist wordt niet aanbeden, maar hij zorgt er wel voor dat (het beeld van) het beest uit de zee (de kop die een dodelijke wond had en die genas) aanbeden zal worden. De antichrist doet veel tekenen en wonderen en hij spreekt als de draak. Je kunt de nederlaag van de gevallen engelen die heersten over de religies, ordes en levensbeschouwingen zien als het begin van de eindtijd. Je kunt de zichtbare afval van mensen van hun geloof beschouwen als het begin van de eindtijd en je zou ook het begin van de grote verdrukking kunnen zien als de aanvang van de eindtijd. Het is niet van groot belang hoe je hier over denkt, echter het is wèl van belang om te weten wat de achtereenvolgende gebeurtenissen zijn die leiden tot Armageddon, het einde. In Deel 4 van dit boek worden belangrijke gebeurtenissen in chronologische volgorde beschreven. In dit boek komen de volgende thema's en onderwerpen aan de orde: * De eindtijdgemeenten * De grote verdrukking * Het vierde rijk * De zeven zegels * De zeven bazuinen * De zeven schalen (Gods oordelen) * De draak * De vrouw bekleed met de zon * Het beest uit de afgrond * De vrouw Babylon die op het beest van de afgrond zit * De zeven bergen waarop de vrouw Babylon zit * Het beest uit de zee * Het beest uit de aarde * Het duizendjarige rijk * De poel des vuurs * Het hemelse Jeruzalem komt naar de aarde * God zal voor altijd bij de mensen zijn De betekenis van de koppen en hoorns van de draak, van het beest uit de afgrond en het beest uit de zee wordt uitgelegd. Daarnaast worden de verbanden tussen de verschillende dieren aangegeven. In de eindtijd en tijdens de grote verdrukking zal God heel dicht bij zijn kinderen zijn. Zijn gemeente zal door de grote verdrukking veranderen van koolstof tot een prachtige diamant. De vraag die ik het begin gesteld werd, kan positief beantwoord worden: Ja, we leven al in de eindtijd en de 7e kop van het beest uit de afgrond zal zeer spoedig komen! Tijdens diens bewind zal de Satan voor de tweede keer uit de hemel geworpen worden (Openbaring 12:10). Spoedig daarna zal de 8e koning van het beest uit de afgrond verschijnen, alsmede het beest uit de zee en de antichrist (het beest uit de aarde). Het beest uit de zee is het vierde dier (rijk) uit het boek Daniël. De kracht en heerlijkheid van de gemeente van Jezus Christus zal tijdens de grote verdrukking gezien worden. Dit blijkt uit het feit dat het boek Openbaring vermeldt dat er een grote menigte wordt gezien die niemand tellen kan, het is een menigte die uit de grote verdrukking komt.

Soort boek     Paperback, 232 pagina's
ISBN-13     9789491026799
Prijs € 14,95

Bestel De route naar Armageddon

De Nieuwe Koers

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens