De 7e koning van het beest uit de afgrond komt spoedig!

Wie is hij?

Als het gaat om verwachtingen over de komst van Jezus, dan heeft men het meestal over de antichrist en de grote verdrukking, maar de tijden daarvóór zijn een eerste indicatie over de komst van Jezus Christus. Immers, de Bijbel spreekt over twee tekenen die aangeven dat Christus' komst aanstaande is. De komst van de antichrist is er één van, maar er is een teken dat eerder komt dan de antichrist: de afval!

De afval is een zeer duidelijk teken, omdat het gaat om een afval van de grote religies, levens- beschouwing- en en ordes (RLO's). Deze afval gebeurt onder het regime van de zevende koning van het beest uit de afgrond. Hij zal zorgen voor deze afval, maar hierbij dient aangetekend te worden dat hij door de satan/draak gemotiveerd en bestuurd wordt. De satan/draak wordt uit de hemel geworpen (Op. 12:9-10) en zal drie van de tien gevallen engelen uit de afgrond, die de 7e koning besturen, "uitrukken" en hun plaats innemen. De 7e koning van het beest uit de afgrond komt spoedig!

Wanneer deze 7e koning komt is niet duidelijk, maar de satan/draak, zal alleen dan uit de hemel geworpen worden, wanneer de basis van zijn macht weggevallen is. Die basis wordt gevormd door de eerder genoemde religies, levensbeschouwingen en ordes.

De gevallen engelen die deze RLO's hebben geïnitieerd en in stand hebben gehouden, zijn al verslagen, zodat de zonden die hieraan verbonden zijn, niet meer meehelpen om Satans machtsbasis in stand te houden. Hierdoor kunnen Michaël en de engelen van God de satan/draak en zijn engelen uit de hemel verwijderen.

Tijdens het regime van de 7e koning zal naast de verwijdering van de satan/draak uit de hemel en de afval, ook het dagelijks offer gestaakt worden! Het zal dan 2.300 dagen duren voordat het heiligdom in rechten wordt hersteld (Dan. 8:13-14). De verering van God, de Vader van Jezus Christus (het dagelijks offer), zal worden verboden! En het is nog niet eens de grote verdrukking!

Soort boek     Paperback, 52 pagina's
ISBN-13     9789491026829
Prijs € 8,95

Bestel De 7e koning van het beest uit de afgrond komt spoedig!

This book in English click here

De eindtijdgemeente is nog naakt

De eindtijdgemeente heeft nog het meest weg van de gemeente in Laodicea, zoals beschreven in Openbaringen 3:14-22. Ze heeft een eigendunk die nergens op gebaseerd is. Ze meent dat ze rijk is en aan niets gebrek heeft. Haar Heer zegt echter dat ze de arme en naakte en blinde en ellendige is.

Hoe kan de gemeente van Jezus Christus zich zó vergissen?!
Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. (Hebr. 5:12)

Deze tekst geeft aan dat de Hebreeën gemeente zelfs nog geen weet had van de eerste beginselen en eigenlijk is dat ook het geval met de eindtijdgemeente. De schrijver van de Hebreeënbrief noemt enkele dingen die te maken hebben met het eerste onderwijs aangaande Christus: Bekering van dode werken, geloof in God, een leer van dopen, oplegging der handen, opstanding der doden en een eeuwig oordeel. (Hebr. 6:1-3)de eindtijdgemeente is nog naakt

Hoeveel mensen die zich christenen noemen vereren Maria of andere heiligen? Hoeveel van hen denken 'er wel te komen' door goede (dode) werken?
Veel christenen weten niet eens of ze behouden zijn vanwege de uitverkiezingsleer van Calvijn. Reformatorische christenen belijden dat baby's in zonde worden ontvangen en geboren en kinderen des toorns zijn! Als zelfs elementaire kennis van God en zijn gerechtigheid niet aanwezig zijn, hoe zal dan zijn gemeente tot volle wasdom kunnen komen? Hoe kan de beeltenis Gods zichtbaar worden in de mens?
De mens in Christus die door de Heilige Geest geleid wordt, zal de zonde overwinnen. Reeds aan Kaïn zegt God dat hij over de zonde moet heersen (Gen. 4:7), hoeveel te meer de gelovigen in Christus Jezus? Maar welke gemeente belijdt dit?

De strijd van de gemeente Gods is niet tegen vlees en bloed (mensen met een bepaalde godsdienst of politieke overtuiging). De mens Gods heeft een plaats in de hemelse gewesten in Christus om de satan en zijn engelen te verslaan. Dat kan alleen indien iemand leeft uit de genade Gods.

Gemeente Gods sta op uw plaats en onderwerpt u aan uw Heer. Zoek zijn wil en eer, en u zult overwinnen. En indien u overwint, dan zal u samen met Christus op zijn troon zitten! (Op. 3:21) Dat is uw roeping.

Soort boek     Paperback, 145 pagina's
ISBN-13     9789491026096
Prijs € 13,00
Prijs eBook € 6,95

Bestel het boek De eindtijdgemeente is nog naakt

Bestel eBook (EPUB)

The seventh king of the beast from the abyss is coming soon!

7thking

The seventh king of the beast from the abyss is coming soon! When it comes to expectations about the coming of Jesus, one generally refers to the Antichrist and the great tribulation, but the times before those events are the first indications of the coming of Jesus Christ. After all, the Bible speaks of two signs that Christ's coming is imminent. The coming of the Antichrist is one of them, but there is a sign that precedes the Antichrist: the falling away from the religions, philosophies and orders (RPOs)! The falling away is a very clear sign. This event occurs under the regime of the seventh king of the beast from the abyss. He initiates this event, but it should be noted that he is motivated and controlled by Satan, the dragon. Satan will be cast out of heaven (Revelation 12: 9-10.) and will defeat three of the ten fallen angels of the abyss, which govern the seventh king and take their place. When the seventh king is coming is not clear, but Satan will only be cast out from heaven, when the base of his power is lost. That basis is formed by the aforementioned RPOs. The fallen angels who initiated and maintained these RPOs, have (already) been defeated, so the sins associated with these RPOs, do not help maintain Satan's power base. This allows Michael and the angels of God to remove Satan and his angels from heaven (Rev. 12:7-12). During the reign of the seventh king, besides the removal of Satan from heaven and the falling away from the RPOs, the daily sacrifice will be stopped. The worship of God, the Father of Jesus Christ (the daily sacrifice), will be banned! And this is not even the great tribulation!

Soort boek     Paperback, 52 pagina's
ISBN-13     9789491026843
Prijs € 8,95

Bestel dit boek / Order here

English

De route naar Armageddon

Leven wij nu al in de eindtijd?

We moeten ons eerst de vraag stellen wat de eindtijd is en wanneer die begint! Er zijn verschillende meningen over wat de eindtijd precies is. De route naar ArmageddonMenigeen beschouwt de grote verdrukking als de eindtijd. De eindtijd is die tijd waarin zowel het kwaad en de vuilheid als het heilige en het reine tot volheid komen. Ook de oordelen Gods horen bij de eindtijd. Er is veel ongerustheid en angst onder christenen. Ze kijken naar de omstandigheden in de wereld en concluderen te gemakkelijk dat de eindtijd er al is of op het punt staat aan te breken. Op dit moment (eind 2015) gaat het om de enorme vluchtelingenstroom en de beroeringen in het Midden Oosten.

De Bijbel geeft echter nauwkeurig aan wanneer de komst des Heren en onze vereniging met Hem zullen plaatsvinden. Het gaat dan niet om exacte tijden, maar om tekenen die vlak voor zijn komst zullen plaatsvinden. Het gaat om twee tekenen. Het eerste teken is de (grote) afval. Nee, het gaat niet om een afval van christenen, hoewel die er ook zal zijn, maar om de afval van alle grote religies, ordes en levensbeschouwingen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat grote wereldreligies als de islam en het rooms-katholicisme, maar ook alle vormen van atheïsme (aanhangers van het humanisme, de evolutietheorie en het communisme) zullen leeglopen, maar dat zal wèl gebeuren.

Er is een reden waarom dit zal gebeuren. Tijdens het regime van het vierde rijk (het vierde dier) uit het boek Daniël zal de grote verdrukking plaatsvinden. Het is de tijd dat IEDEREEN gedwongen zal worden om het beeld van het beest uit de zee te aanbidden. Doet iemand dat niet, dan zal hij gedood worden!

Als echter de grote religies, levensbeschouwingen en ordes er dan nog zouden bestaan, dan zullen velen niet het beeld van het beest aanbidden en zou er meteen een grote oorlog uitbreken. We weten echter dat de mensen zullen zeggen: "En zij aanbaden het beest, zeggende: Wie kan er oorlog tegen voeren?" Omdat de (grote) afval heeft plaatsgevonden (de mensen dus van hun geloof zijn afgevallen), zal niemand ergens voor willen sterven of strijden.

De oorzaak waarom er een afval komt, is de nederlaag van de gevallen engelen die de religies, ordes en levensbeschouwingen hebben geïnitieerd en in stand hielden. Zij zijn door de heiligen in een strijd in de hemelse gewesten verslagen. Dit wapenfeit wordt door niemand gezien, dan door de heiligen die deze strijd hebben gevoerd en aan wie de Here God het wil openbaren. De fysieke afval van mensen van hun religie, levensbeschouwing of orde wordt echter door een ieder gezien. Deze afval zal plaatsvinden tijdens het regime van de 7e koning (kop) van het beest uit de afgrond. Hij is de wegvoorbereider van het beest uit de zee. Deze koning is zeer gewelddadig Hij is overigens niet de antichrist.

De Nieuwe Koers

lees verder/bestellen De route naar Armageddon

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens